"Again, again the slow wits seek fx trading rebirth,
Again, again comes birth and dying comes,
Again, again men bear us to the grave. "

"Not to commit any sin,
To do good
And to purify one's mind,
This is the teaching of the Awakened Ones."

ĐƯỜNG VÀO PHẬT PHÁP

Please download Java(tm).

ĐO TRÀNG THẢO LUẬN PHẬT PHÁP ONLINE @ PALTALK (ĐẢ THỀ NGUYỆN PHỤC VỤ VÀ HIẾN DÂNG CHO GHPGVNTN TẠI ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠT KỲ 3 THÁNG 10 NĂM 2004, KHÔNG THUỘC QUYỀN BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO) XIN NGUYỆN PHỤC VỤ DÂN TỘC VÀ ĐẠO PHÁP, GIAÓ HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT. XIN CẦU NGUYỆN ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỒNG ĐẠI LĂO HOÀ THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG PHÁP THỄ LUÔN ĐƯỢC KHINH AN, XIN CẦU NGUYỆN HOÀ THƯỢNG VIỆN TRƯỠNG VIỆN HOÁ ĐẠO THÍCH QUẢNG ĐỘ, THƯỢNG TỌA THÍCH TUỆ SỶ PHÓ VIỆN TRƯỞNG THỨ NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO, HOÀ THƯỢNG THÍCH HỘ GIÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG VĂN PH̉NG 2 VIỆN HOÁ ĐẠO, THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ SIÊU LÊ MẠNH THÁT VÀ CÁC VỊ LẢNH ĐẠO CAO CẤP, CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI GIAÓ HỘI PHÂT GIÁO VIÊT NAM THỐNG NHẤT SỚM  TỰ DO ĐỂ GHPGVNTN ĐƯỢC PHỤC HOẠT VÀ PHỤC VỤ CHO DÂN TỘC VÀ ĐẠO PHÁP VIỆT NAM.